Pengumuman Kelulusan Siswa

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 2 SINGARAJA

No : 800/433/SMAN.2.SGR/UPT.DISDIK.BLL

TENTANG

PENGUMUMAN KELULUSAN SISWA DI SMA NEGERI 2 SINGARAJA TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Menimbang : Mengakhiri masa belajar kelas 12 di SMA Negeri 2 Singaraja tahun pelajaran 2017/2018, setelah dilaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), maka perlu diumumkan Hasil Ujian kepada peserta didik;

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

 2. Peraturan Badan Standar Pendidikan Nomor 0044/P/BSNP/XI/2017 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan UNBK dan USBN Tahun Pelajaran 2017/2018;

 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Dewan Guru tentang Kelulusan Peserta Didik tanggal 2 Mei 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Mengumumkan nama-nama Peserta Didik yang dinyatakan Lulus Tahun Pelajaran 2017/2018 sebagaimana terlampir;

 1. Peserta Didik yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan SKHU/SKHUN dan Ijazah;

 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Singaraja Tanggal : 3 Mei 2018

  Kepala SMA Negeri 2 Singaraja
  
         ttd
  

  Drs. I Made Arya Kartawan, M.Pd

   NIP. 19620518 198903 1 011
  

PENGUMUMAN

12 IBB

12 MIPA

12 IPS

Untuk penandatanganan Ijazah dan lain-lain. Di umumkan melalui web ini. Terima kasih

Nilai UNBK dapat dilihat di papan pengumuman sekolah.