Pengumuman Kelulusan Siswa

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 2 SINGARAJA

No : 800/433/SMAN.2.SGR/UPT.DISDIK.BLL

TENTANG

PENGUMUMAN KELULUSAN SISWA DI SMA NEGERI 2 SINGARAJA TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Menimbang : Mengakhiri masa belajar kelas 12 di SMA Negeri 2 Singaraja tahun pelajaran 2017/2018, setelah dilaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), maka perlu diumumkan Hasil Ujian kepada peserta didik;

Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

 2. Peraturan Badan Standar Pendidikan Nomor 0044/P/BSNP/XI/2017 tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan UNBK dan USBN Tahun Pelajaran 2017/2018;

 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Dewan Guru tentang Kelulusan Peserta Didik tanggal 2 Mei 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Mengumumkan nama-nama Peserta Didik yang dinyatakan Lulus Tahun Pelajaran 2017/2018 sebagaimana terlampir;

 1. Peserta Didik yang dinyatakan lulus berhak mendapatkan SKHU/SKHUN dan Ijazah;

 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Singaraja Tanggal : 3 Mei 2018

  Kepala SMA Negeri 2 Singaraja
  
         ttd
  

  Drs. I Made Arya Kartawan, M.Pd

   NIP. 19620518 198903 1 011
  

PENGUMUMAN

12 IBB

12 MIPA

12 IPS

Untuk penandatanganan Ijazah dan lain-lain. Di umumkan melalui web ini. Terima kasih

Nilai UNBK dapat dilihat di papan pengumuman sekolah.

Selamat Nyepi

"Saat semua semakin cepat Bali berani berhenti dan menyepi"

itu merupakan sebuah petikan lirik lagu dari Band Navicula

Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1940 Semoga Dunia Selalu Damai